Firma Ing. Jozef Novanský – N – Projekt vznikla v roku 2000. Podniká na základe živnostenského oprávnenia. Do živnostenského registra je zapísaná pod číslom : 207-14438.

Predmety podnikania :

     1.Sprostredkovateľská činnosť
     2.Inžinierska činnosť v stavebníctve
     3.Kresličské práce
     4.Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

  Hlavnou náplňou činnosti firmy je vypracovanie stavebnej časti projektovej dokumentácie pre objekty pozemných stavieb, pričom úzko spolupracujeme s viacerými trnavskými architektonickými kanceláriami.

V spolupráci s jednotlivými profesiami :

     architektúra a urbanizmus
     statika
     protipožiarna ochrana
     elektroinštalácie
     zdravotechnika a plynoinštalácie
     ústredné vykurovanie
     vzduchotechnika a chladenie
     výkaz výmer a stavebný rozpočet
     a iné

zabezpečíme komplexnú projektovú dokumentáciu :

     dokumentácia jestvujúceho stavu
     štúdia
     dokumentácia pre územné rozhodnutie
     dokumentácia pre stavebné povolenie
     dokumentácia pre realizáciu stavby
     dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

  Zameriavame sa hlavne na rodinné a bytové domy, polyfunkčné a administratívne objekty, objekty občianskej vybavenosti, priemyslu a skladového hospodárstva. Spolupracujeme aj s urbanistami na vypracovaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie :

     urbanistická štúdia
     územný plán zóny
     územný plán obce

  Projektovú dokumentáciu spracovávame v digitálnej forme pomocou programu AutoCAD od spoločnosti Autodesk. Na výmenu podkladov a na komunikáciu so zákazníkom a jednotlivými profesiami používame elektronickú poštu. Disponujeme vlastnou veľkoformátovou tlačiarňou, kopírkou, skenerom a ostatnou digitálnou technikou.